Nyheder

Tirsdag, februar 26, 2019 - 15:07
Søndag stemte cubanerne om landets nye grundlov. Stemmedeltagelsen var på 85 procent og heraf stemte 87 procent ja til...
Fredag, februar 8, 2019 - 10:36
Udtalelse vedtaget i forbindelse med demonstrationen ved USA's ambassade i København, den 2. februar 2019 kl. 11:...
Onsdag, februar 6, 2019 - 13:57
Åbent brev til udenrigsminister Anders Samuelsen og Folketingets Udenrigsudvalg:
Lørdag, december 29, 2018 - 21:57
Det er en stolt position at stå ved Cubas side i kampen for en bedre verden.
Fredag, december 14, 2018 - 22:05
Dansk-Cubansk Forening fyldte 50 år i oktober 2018. Men danske solidaritet med Cuba og den cubanske revolution går...

Forslaget til Cubas nye grundlov – de vigtigste ting

Forslaget til Cubas nye grundlov – de vigtigste ting

Den svenske cubakender Eva Bjørklund har nærlæst det forslag til ny grundlov, som netop er udsendt i Cuba forud en national folkelig debat forslaget. Eva Bjørklund, som er redaktør af Tidsskiftet Kuba og tidligere formand for Svensk-Kubansk Forening, har

forfatning Cuba.jpg

Forslaget til forfatning er trykt i 700.000 eksemplarer, som sælges over hele landet for en peso stykket. Første oplæg er næsten udsolgt og der trykkes 100.000 flere. FOTO: Dunia A. Palacios/Granma
Forslaget til forfatning er trykt i 700.000 eksemplarer, som sælges over hele landet for en peso stykket. Første oplæg er næsten udsolgt og der trykkes 100.000 flere. FOTO: Dunia A. Palacios/Granma

Cubas nuværende grundlov er oversat og udgivet på dansk. Køb den i Dansk-Cubansk Forening webbutik for bare 20 kr. incl. forsendelse: http://cubavenner.dk/butik/b%C3%B8ger

Grundlovskommissionen fremlægger i det store og hele et forslag til en ny grundlov, hvor det socialistiske grundlag fastholdes. Forslaget bygger på de såkaldte ”Økonomiske og sociale Retningslinjer”, som blev diskuteret ved en national folkelig debat i 2010-11 og som med en række ændringer blev vedtaget af Nationalforsamlingen i december 2011.

Forslaget til en ny grundlov skal efter vedtagelsen i nationalforsamlingen ud til debat i befolkninen mellem 13. august og 15. november. Forslaget skal derefter gennemarbejdes i lyset af tilbagemeldingerne fra debatten, hvorefter et endeligt forslag sendes til folkeafstemning i december 2018

FOTO: Juvenal Balán/Granma

Det udsendte forslag bekræfter Cubas politiske, sociale og økonomiske system som socialistisk og ligeledes det kommunistiske partis ledende rolle i samfundet og staten.

Staten beskrives som en socialistisk retsstat, demokratisk, uafhængig og selvstændig, baseret på indbyggernes arbejde, værdighed og etik. Det grundlæggende mål er, at alle kan nyde politisk frihed, lighed, retfærdighed og ligeværd, solidaritet, medmenneskelighed og velfærd samt både individuel og kollektiv velstand.

En sammenfatning af forslaget til ny grundlov:

Den indeholder et forord og 224 paragraffer. Den er opdelt i 11 afsnit, 24 kapitler og 16 sektioner. Den socialistiske og revolutionære stats politiske grundlag forbliver uforandret, og målet er en bæredygtig udvikling, som sikrer individuel og kollektiv velfærd, lighed og retfærdighed. De landvindinger, som er vundet med revolutionen skal bevares og forbedres.

De statslige organer, deres ledelser og ansatte har pligt til at respektere og tjene samt opretholde tæt forbindelse til befolkningen.

Grundloven befæster de principper, som har styret Cubas udenrigspolitik hidtil: Respekt for internationl ret og staternes selvbestemmelse, den forkaster alle former for terrorisme – især statsterrorisme, den tager afstand fra al spredning af atomvåben samt deres anvendelse, fra alle masseødelæggelsesvåben og masseudryddelsesvåben, den beskytter og bevarer miljøet og bekæmper klimaforandringer, den forsvarer en demokratisering af cyberspace og fordømmer at cyberspace anvendes til at undergrave og destabilisere selvstændige stater.

Det økonomiske system bygger på hele folkets socialistiske ejerskab til de grundlægende produktionsmidler samt de statslige virksomheder som den socialistiske økonomis dominerende form, idet disse skal drives uafhængigt i henhold til de vedtagene ”Retningslinjer”.

Markedets rolle og de nye ejerformer samt udenlandske investeringer godkendes i henhold til de nævnte ”Retningslinjer”, som blev vedtaget ved en folkeafstemning i 2011.

Eksisterende privat ejendomsret til jord videreføres med de begrænsninger som gælder for overdragelse – ligeledes fastholdes statens forkøbsret til en rimelig pris.

Når det gælder statsborgerskab, så anerkendes dobbelt statsborgerkab, men det gælder, at ”cubanere bosat i Cuba er omfattet af cubanske lovgivnng og kan ikke påberåbe sig noget andet statsborgerskab”.

Rettigheder og pligter

I en oplistning anføres et bredt spektrum af rettigheder, som Cuba tilslutter sig i overensstemmelse med international ret. Og grundlovsforslaget bekræfter retten til gratis sundhedsvæsen og uddannelse fra børneklasse til universitetsniveau.

Teksten bekræfter borgernes ret til en regelfæstet domstolsbehandling, der omfatter at en person betragtes som uskyldig indtil andet er bevist samt genintegration i samfundet efter at en staf er afsonet. Anklagede og dømte skal behandles med værdighed og med respekt for fysisk, psykisk og moralsk inegritet. Anklager skal rejses og straf skal udmåles af kompetente, uafhængige og upartiske domstole, som baserer sig på lovgivning. Tiltalte får udtrykkelige rettigheder, som ikke kan brydes af statlige organer eller personer.

Samtidigt fastslås borgernes civile og politiske pligter: At bidrage til de offentlige udgifter, vise respekt for myndighederne og myndighedspersoner, beskytte og bevare fælles ejendom og værdier, som skal gavne hele befolkningen.

Der er trosfrihed. Alle har ret til at bekende sig til en religiøs tro eller ikke gøre dette. Det er tilladt at skifte tro og at udøve sin tro frit med respekt for andre rosretninger i henhold til loven.

Grundloven fastslår statens, samfundets og familiens pligt til at beskytte og hjælpe ældre og handikappede, der skal tilbydes rehabilitering for at opnå forbedret livskvalitet.

Kravet om social og juridisk lighed og ligestilling skal imødekommes med et fortsat lovarbejde omkring køn, seksualitet, etnicitet og mennesker med funktionsnedsættelse.

De personlige rettigheder kan alene begrænses af hensynet til andres rettigheder, den fælles sikkerhed, den almene velfærd, respekten for helheden samt grundlovens bestemmelser og deraf følgende lovgivning.

Stat og demokrati

Nationalforsamlingen er øverste besluttende organ i forhold til grundlov og øvrig lovgivning.

Statsrådet med præsident og vicepræsidenter vil ifølge det nye forslag til grundlov fortsat være Nationalforsamlingens stående udvalg.

Som noget nyt fæstes posterne som republikkens præsident, vicepræsident, regering og regeringschef i paragraffer i grundloven.

Formanden for Cubas Kommunistiske Parti Raúl castro og Cubas præsident Miguel Diaz Canel (i hvid skjortejakke) var begge medlemmer af den grundlovgivende kommission. FPTP: Juvenal Balán/Granma

Præsidenten er statschef og vælges for en femårig periode af Nationalforsamlingen blandt dets valgte medlemmer. En præsident kan vælges til to perioder à fem år, hvorefter genvalg ikke er mulig.

Regeringen, som nedsættes af Nationalforsamlingen, er republikkens højeste udøvende og forvaltende magt. Den arbejder under ledelse af en statsminister – en post som den nye grundlov foreslår oprettes.

Når det gælder domstolene er den vigtigste nyhed at kunne kombinere professionelle dommere med ikke-professionelle (folkevalgte nævning/domsmænd). Men det er ikke ikke en tvungen ordning, at domstole skal ledes af juridiske dommere.

I den nye grundlov lægges der op til, at der under institutionen Republikken Revisorer oprettes et Nationalt Valgråd, der skal overse valgprocesserne i landet.

Med hensyn til den lokale folkemagt og dens organer, så foreslås det, at de valgte provinsforsamlinger og provinsråd afskaffes og erstattes af en provinsbestyrelse under ldelse af en guvernør, der udpeges af Nationalforsamlingen samt et råd, der sammensættes af borgmestrene og kommunalcheferne for de kommuner, som tilhører provinsens geografiske område.

Det foreslås, at valgperiodeerne for kommunalråd (og den nye type provinsbetyrelser) forlænges fra i dag 2,5 år til 5 år. Grundloven lægger op til at fastslå et kommunalt selvstyre så de lokalt valgte hurtigt og effektivtkan tage sig af indbyggernes problemer og krav.

Grundlovsforslaget lægger særlig vægt på at garantere adgangen til lokal deltagelse, til at stille spørgsmål og fremlægge forslag til kommuneforsamlingerne. Der foreslås regler, som sikre adgang til at indkalde til folkelig debat/borgermøder og som sikrer, at kommunen på fastlagte måder tager hånd om forslag, klager og kritik.

Forsvar og sikkerhed

Et afsnit i det nye grundlovsforslag handler om nationalt forsvar og sikkerhed. Det skal fortsat opfyldes inden for rammen og det strategiske forsvarsprincip der er kendt som ”Hele Folkets Krig”.

Det foreslås, at Det Nationale Forsvarsråd, som et af statens højeste organer, leder landet i tilfælde af undtagelsestilstand og katastrofer.

Når det gælder fremtidige ændringer af grundloven, så præciseres det, hvem der kan foreslå ændringer, og der er paragraffer om socialismens og det politisk-økonomiske systems ukrænkelighed. Tilsvarende er der udtrykkeligt forbud mod at forhandle med fremmede magter, mens disse angriber, truer eller søger at afpresse Cuba.

På nogle områder forudsættes, at nye regelsæt formuleres inden den nye grundlov kan træde i kraft.

Samlet set handler det om et grundlovsprojekt, som skal befæste og videreudvikle et socialistisk, demokratisk, velstående og bæredygtigt samfundssystem.